Verhuurbemiddeling door Vakantiehuisverhuur.eu

[weaver_breadcrumbs class='alt-class' style='font-size: 11px;']

Verhuurbemiddeling Particulier Vakantiehuisverhuur

Particulier Vakantiehuisverhuur levert diensten m.b.t. verhuur van vakantiehuizen. Uitvoering vindt plaats door W.R.H. Smits of diens plaatsvervanger. Hierbij gelden de volgende bepalingen:

Algemeen

 • een boeking door huurder wordt ontvangen via www.belard.nl, www.vakantiehuisverhuur.eu of www.vakantiehuizenwallonie.nl.
 • een daaruit voortkomende verhuur wordt geacht te zijn aangegaan door de Eigenaar van het vakantiehuis en de huurder.
 • voor de seizoensindeling zijn de Nederlandse schoolvakanties en feestdagen in principe leidend.
 • verificatie van de identiteit van huurder vindt plaats naar vermogen d.m.v. een ontvangen bankoverschrijving of - bij geheel contante betaling - door de beheerder.
 • door Particulier Vakantiehuisverhuur wordt geen aparte verhuurovereenkomst opgesteld.
 • huur en borg mogen bij aankomst door huurder deels, of bij aankomst binnen 5 dagen na boeking geheel, contant aan de beheerder worden voldaan.
 • de huurder ontvangt van Particulier Vakantiehuisverhuur bericht dat betaling van de huursom impliciete acceptatie inhoudt van de huurvoorwaarden.
 • Particulier Vakantiehuisverhuur is niet verantwoordelijk voor onjuistheden in de beschrijving van het vakantiehuis op eerder genoemde sites.

De Eigenaar van een vakantiehuis

 • heeft verklaard het vakantiehuis in volledige eigendom te hebben en bevoegd te zijn tot het (doen) verhuren ervan.
 • draagt zorg voor aanwezigheid van een huisbeheerder (dit kan ook de Eigenaar zelf zijn) alsmede vervanging tijdens diens afwezigheid.
 • is verantwoordelijk voor ongestoorde beschikbaarheid van het vakantiehuis en bijbehorende faciliteiten aan huurder voor de verhuurde periode.
 • stelt desgewenst relevant geachte gebruiksinformatie over het vakantiehuis zelf aan de huurder ter beschikking.
 • draagt zorg voor afwikkeling van vorderingen door of op een huurder wanneer deze het bedrag van de ontvangen borg te boven gaan.
 • laat bij afwikkeling van vorderingen de vergoedingen voor Particulier Vakantiehuisverhuur onaangetast.
 • vrijwaart uitvoerder Particulier Vakantiehuisverhuur voor alle gevolgen:
  1. wanneer - ongeacht oorzaak - het vakantiehuis niet, niet meteen of ten dele voor de huurder beschikbaar blijkt en/of de huurder niet tevreden is over het gehuurde;
  2. bij schade door het (niet) handelen van een huurder en/of diens gezelschap;
  3. bij schade door het (niet) handelen van de huisbeheerder;
  4. bij schade aan inkomsten, lijf of goederen etc. voor huurder en/of diens gezelschap;
  5. bij onjuistheden in de beschrijving van het vakantiehuis op de site.
 • stelt geen andere verhuurvoorwaarden dan die zijn vermeld op Algemene Huurvoorwaarden.
 • komt te allen tijde aangegane verhuurverplichtingen na behoudens bij verkoop van het betrokken vakantiehuis.
 • is verantwoordelijk voor afdracht van alle door overheden gevorderde belastingen en/of andere lasten.

Overige bepalingen

 • de Eigenaar is vrij tot onbeperkt eigen gebruik en/of eigen verhuur; hij doet daarvan via email opgaaf aan Particulier Vakantiehuisverhuur.
 • alle niet door Particulier Vakantiehuisverhuur via email bevestigde perioden voor eigen gebruik door Eigenaar of diens eigen verhuur zijn bij voorrang voor Particulier Vakantiehuisverhuur voor verhuur beschikbaar.
 • verlies bij contant ontvangen bedragen, bijvoorbeeld door fraude of vals geld, wordt verdeeld over alle huiseigenaren.
 • verlies wordt niet toegerekend aan eigenaren die vooraf expliciet betaling in contanten niet hebben toegestaan of huurontvangsten zelf verrichten.
 • toedeling van verlies geschiedt naar rato van de huurontvangsten over de dan 12 voorafgaande maanden.

Acceptatie door Eigenaar

Tenzij een verhuurde periode door Eigenaar of diens vervanger expliciet is geweigerd is geldigverklaring van de bepalingen zoals hierboven vermeld door Eigenaar impliciet geaccepteerd. Deze weigering dient binnen 24 uur na verzending van het bericht van definitief zijn van de betreffende verhuur door Particulier Vakantiehuisverhuur via email te zijn ontvangen.

Versiedatum

Deze bepalingen zijn opgesteld op 28 mei 2014.

 
Lijst van aanpassingen:
28 juli 2014: paragraaf Acceptatie door Eigenaar.